Bine ați venit în pagina COMUNEI RAPOLTU MARE   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI RAPOLTU MARE Powered By GSpeech
Adresa: Str.Principală Nr.67,Rapoltu Mare,Jud. Hunedoara
Tel: 0254-264181
Contact: primariarapolt @ yahoo.com
A+ R A-

26/09/2022: PROIECT DE HOTĂRĂRE NR.47/2022 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Rapoltu Mare pe anul 2022
26/09/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 51/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Rapoltu Mare
26/08/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.42/2022 privind alegerea președintelui de ședința pentru perioada august 2022- octombrie 2022
26/08/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.43/2022 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Rapoltu Mare pe anul 2022
26/08/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.44/2022 privind revocarea HCL Rapoltu Mare,nr.39/2022, referitoare la atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Rapoltu Mare
22/07/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 39/2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrele I și II ale anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități Primarul Comunei Rapoltu Mare, județul Hunedoara
29/06/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.34/2022 Privind aprobarea actualizării listei obiectivelor de investiții -ANEXA 5 la bugetul local al comunei Rapoltu Mare pe anul 2022, aprobat prin HCL nr.10/2022
09/06/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.31/2022 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Rapoltu Mare pe anul 2022
09/06/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.32/2022 privind modificarea și completarea HCL Rapoltu Mare nr.15/2022 referitoare la aprobarea cantitătii de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a comunei Rapoltu Mare și stabilirea modului de valorificare
09/06/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.33/2022 Pentru aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect: Lot 1 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad” Lot 2 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” Lot 3 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”
25/05/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.28/2022 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Rapoltu Mare pe anul 2022
25/05/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.29/2022 privind aprobarea propunerii de trecere din proprietatea statului în proprietatea numirilor STĂNILĂ NICOLAE și STĂNILĂ ILEANA a terenului aferent construcției dobândite prin cumpărare
24/05/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.27/2022 privind aprobarea cofinanțării proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara", proiect al cărei cerere de finanțare va fi depusă de SC ACTIVITATEA GOSCOM SA ORĂȘTIE în cadrul POIM 2014-2020, Apel:P.O./.M./l/3/2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentarii cu apă potabilă a populației - sprijin pregătire proiecte de invenții, axa prioritară ^dezvoltarea infrastructurii de mediu in condiții de management eficient a resurselor, obiectivul specific 3.2 tcreșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației
24/05/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.26 /2022 privind alegerea președintelui de ședința pentru perioada mai 2022- iulie 2022
27/04/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.22/2022 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Rapoltu Mare pe anul 2022
15/04/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 20 / 2022 Privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul „ ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA RAPOLTU MARE, SATELE RAPOLTU MARE, RAPOLȚEL, BOBÂLNA, FOLT ȘI BOIU, JUDEȚUL HUNEDOARA”;”
25/03/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.16/2022 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Rapoltu Mare pe anul 2022
25/03/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.17/2022 Privind aprobarea rectificării veniturilor și cheltuielilor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2022
25/03/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.18/2022 privind aprobarea numărului de burse acordate, în semestrul ll al anului școlar 2021-2022,elevilor din clasele de învațământ primar sau gimnazial din unitățile școlare de pe raza comunei Rapoltu Mare,precum și a cuantumului acestora
25/03/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 19/2022 privind aprobarea închirierii suprafețelor de pajiști aflate în proprietatea privată a comunei RAPOLTU MARE, disponibile pentru închiriat în anul 2022.
18/03/2022: Proiect de hotărâre nr.15/2022 privind încetarea contractului de finanțare nr.C1920078X205052202849 din data de 14.12.2018 încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale V VEST și Comuna Rapoltu Mare pentru realizarea proiectului "renovare sediu administrativ Primăria Rapoltu Mare, județul Hunedoara"
04/02/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.3/2022 privind adoptarea bugetului local al comunei Rapoltu Mare pe anul 2022
04/02/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.4/2022 Privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pe anul 2022
04/02/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.6/2022 privind constituirea fondului de conservare și regenerare a pădurilor, pentru terenurile cu vegetație forestieră proprietatea comunei Rapoltu Mare
04/02/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.7/2022 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă prevăzut a se recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică.a comunei Rapoltu Mare
04/02/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.8/2022 privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase, care se valorifică din fond forestier proprietate publică a comunei Rapoltu Mare
04/02/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 9/2022 privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a comunei Rapoltu Mare și stabilirea modului de valorificare
26/01/2022: Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre nr. 50/2021
26/01/2022: Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre nr. 50/2021
26/01/2022: Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre nr. 50/2021
26/01/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.5/2022 privind alegerea președintelui de ședința pentru perioada februarie 2022- aprilie 2022
26/01/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.11 /2022 privind validarea modificărilor efectuate, prin Dispoziția Primarului Comunei Rapoltu Mare nr. 89/23.12.2021, asupra bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rapoltu Mare pe anul 2021
26/01/2022: PROIECT DE HOTARÂRE NR.12/2022 privind unele masuri pentru aplicarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
26/01/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13/ 2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrele III și IV ale anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități
26/01/2022: PROIECT DE HOTARÂRE NR.47/2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a comunei RAPOLTU MARE, pentru anul școlar 2022-2023
26/01/2022: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.50/2021 privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public al comunei Rapoltu Mare, județul Hunedoara, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a Studiului de oportunitate și a modalității de gestiune a acestuia

ANUNȚ CONCURS RECRUTARE
Anunț concurs - consilier juridic, clasa I.grad profesional superior - Compartimentul juridic, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rapoltu Mare.
ANUNȚ PRIVIND COMBATEREA BURUIENII AMBROZIA
ANUNT - RECESAMANTUL POPULATIEI SI AL LOCUINTELOR
Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu
Informare - în atenția fermierilor care dețin echipamente de aplicare a pesticidelor ( mașini de erbicidat) și a celor care utilizează produse de protecția plantelor
Consultare asupra propunerilor preliminare plan urbanistic zonal: Dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă de mare viteză în jud.Hunedoara-construire pilon.
Ce date introduc în formular?
Întrebări și răspunsuri referitoare la Formularul digital de intrare în România
Comunicat
Ordonanța de urgență nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România.
Cerere-Declaratie pdf inteligent
Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței
ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI(CU GAZE NATURALE, COMBUSTIBILI SOLIZI/PETROLIERI SAU ENERGIE ELECTRICĂ) ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE
Pliant 2 - ajutor încălzire
Pliant 1 - ajutor încălzire
Declarație prelucrarea datelor cu caracter personal
Cerere - acordarea unor drepturi de asistență socială
Raport final al concursului
Centralizator final - proces verbal - rezultat interviu
Rezultat proba scrisa
ANUNȚ - Proces verbal rezultat selecție dosar
ANUNȚ - CONCURS
Programare APIA 2021 pe zile si ore
ANUNȚ - CAMPANIA PRIMIRE CERERI UNICE DE PLATA ,APIA ÎN SPNIJINUL FERMIERILOR! EXPERIENȚĂ, lMPLICARE, PROFESIONALISM. Depune Cererea Unică de Plată în perioada 01 Martie - 15 Mai 2021"
În atenția locuitorilor de pe raza UAT Rapoltu Mare !!!
ANUNȚ - Oferta de la Furnizorul de Energie Electrică HIDROELECTRICA S.A
CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC GENERAL
HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19
HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19
ORDIN Privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Rapoltu Mare județul Hunedoara, începând din data de 20.10.2020
Anunț - COMUNICAT Start la depunerea solicitărilor privind acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați
Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
HOTĂRÂRE privind măsurile de reducerea riscului de incendiu Ia fondul forestier
Anunț 24.03.2020 - Comitetul local pentru situații de urgență
Anunț de la Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara
Informare de interes public
CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC GENERAL
ROMSILVA - Direcția Silvică Hunedoara : Tarife servicii silvice pentru contracte de administrarea pădurilor și contracte de pază pădure

Ultimele Hotărâri ale Consiliului local - pentru mai multe consultați Arhiva
HOTĂRÂREA NR. 46/2022 privind aprobarea implementării proiectului, a necesității și oportunității investiției: „Reabilitare clădire situată în localitatea Rapoltu Mare, nr.133 - sediu administrativ nou -Primăria comunei Rapoltu Mare", în vederea finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurala, Axa LEADER, Măsură 1/6B-Dezvoltarea satelor și servicii de baza în vederea creșterii calității vieții în teritoriul GAL, submăsura 19.2-Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, prin Asociația SARGEȚIA GAL 1
HOTĂRÂREA NR.45/2022 Privind aprobarea modificării Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022, aprobat prin HCL Rapoltu M are,nr.ll/2022
HOTĂRÂREA NR .44 / 2022 pentru aprobarea documentației tehnico-economice - faza DALI pentru obiectivul de investiții „reabilitare clădire situată în localitatea Rapoltu Mare, nr.133- sediu administrativ nou- Primăria comunei Rapoltu Mare "
HOTĂRÂREA NR.43/2022 privind revocarea HCL. Rapoltu Mare,nr.39/2022, referitoare la atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Rapoltu Mare
HOTĂRÂREA Nr.42/2022 Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Rapoltu Mare pe anul 2022


gspeech_html   Click to listen highlighted text! gspeech_html Powered By GSpeech
 

Mesajul primarului comunei

Stimați cetățeni,

Noul site al Primăriei Rapoltu Mare este un mijloc de comunicare modern care vă oferă oportunitatea de a participa la luarea unor decizii care privesc comunitatea noastră, de a exprima aprecieri asupra progreselor realizate până acum și asupra dezideratelor de viitor.

Ideile, opiniile și părerile dumneavoastră sunt importante. Noi le vom analiza cu mare atenție și vom încerca să le punem în practică pentru prosperitatea comunității noastre.

Comuna Rapoltu Mare se află într-o fază de schimbări structurale, care trebuie să aibă loc, în contextul schimbărilor regionale, naționale și europene. Ne dorim o administrație publicî locală în slujba cetățenilor, modernă și cu obiective ambițioase.

Celor care vizitați comuna prin intermediul acestui site, vă adresez salutul meu și al întregii echipe administrative.

Cu cele mai alese gânduri,

ROMAN OCTAVIAN GHEORGHE

 

   Acest site folosește cookies.Continuarea navigării  
  pe acest site se consideră acceptare a politicii de  
   utilizare a cookies
  
  Aflați mai multe despre politica  
   de confidențialitate a datelor.
  

Audiențe

Primar :
    ROMAN Octavian Gheorghe - Joi: 9,00-11,00

Viceprimar :
    OANĂ Solomon - Vineri: 9,00-11,00

Secretar :
    ROMOȘAN Liliana - Miercuri: 9,00-11,00


Orar de funcționare:

Luni ,Marți, Joi, Vineri: 8:30 - 16:30
Miercuri: 8:30 - 18:30

Ne găsiți și pe Facebook

https://www.facebook.com/

Date de contact

Telefon: 0254-264181
Fax:  0254-264181
Telefon Primar și Viceprimar: 0254-264181
Telefon Secretar: 0254-264004
Adresa : Strada Principală Nr.67, Rapoltu Mare, Jud. Hunedoara
Cod poștal : 337365

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech